Potato Wrapped PTO Shrimp Ball

  • Ingredients: shrimp, surimi, potato noodles, onion, garlic and spices